Archive – Numery archiwalne

The Polish Panorama and its story

The website www.polishpanorama.com, which has been created in January 2021, returns in its intention to the original idea of the Polish Panorama to be a forum for the exchange of views about Polish matters in the country and around the globe.

Originally, in its paper form the Polish Panorama was established in 1993 on the initiative of Jan Stepczyński, the founder and publisher of Panorama. The monthly, described as an “independent socio-cultural magazine” quickly won the sympathy of Poles living in Western Canada. Initially, Panorama focused mainly on local matters. Nevertheless, the growing interest in Panorama, thanks to the energy of its publisher, resulted in the expansion of the journal’s subject matter, in which regular sections included historical, social and economic texts. A cultural columns were also created, describing not only events in the world of theater, cinema and music, but also presenting the works of local artists. Over time, even sports commentaries were published in Panorama.

In its heyday, Panorama boasted a large team of authors and collaborators from all over the world, publishing texts in Polish and English. The most active, apart from Jan Stepczyński, were: Iwo Indelak, Piotr Węcław, prof. Edward Możejko, Włodzimierz Jurasz, Wacław Kujbida, Wojciech Węcław, Jan Mamos, Andrzej Kobos and many others.

Some of the past numbers are available in the archive. Over the years, and with the positive changes in Poland and in the world, the demand for Panorama, in its original form, shifted and the monthly gradually focused more and more on the issues of the local Polish community in Edmonton. With the emergence of new technologies, the demand for a traditional physical issue also decreased. The last paper edition of Panorama appeared in 2019.

Historia Panoramy Polskiej

Panorama Polska powstała w 1993 roku z inicjatywy Jana Stepczyńskiego, założyciela i wydawcy Panoramy. Miesięcznik, określający się jako „niezależny magazyn społeczno-kulturalny” szybko zdobył sympatię Polaków mieszkających w zachodniej Kanadzie. Początkowo Panorama skupiała się głównie na sprawach lokalnych. Niemniej rosnące zainteresowanie Panoramą, dzięki energii jej wydawcy, zaowocowało powiększeniem tematyki periodyku, w którym regularne działy obejmowały teksty historyczne, społeczne i ekonomiczne.  Powstał również dział kulturalny, opisujący nie tylko wydarzenia ze świata teatru, kina i muzyki, ale również prezentujący dzieła lokalnych artystów.  Z czasem w Panoramie zaczęto publikować nawet… komentarze sportowe.  

W czasach swej świetności Panorama poszczycić się mogła zespołem licznym autorów i współpracowników z wielu zakątków świata, publikujących teksty w języku polskim i angielskim. Do najbardziej aktywnych, obok Jana Stepczyńskiego należeli: Iwo Indelak, Piotr Węcław, prof. Edward Możejko, Włodzimierz Jurasz, Wacław Kujbida, Wojciech Węcław, Jan Mamos, Andrzej Kobos i wielu innych.

Część numerów z dawnych lat dostępna jest w archiwum.  Z biegiem lat, i wraz z przemianami w Polsce i na świecie, zmieniło się zapotrzebowanie na Panoramę w jej oryginalnej formie i miesięcznik stopniowo skupiał się coraz bardziej na sprawach lokalnej społeczności polonijnej w Edmonton.  Wraz z powstawaniem nowych technologii, spadało również zapotrzebowanie na tradycyjną gazetę.  Ostatnie wydanie papierowe Panoramy pojawiło się w roku 2019.

Zapraszamy do archiwum numerów wydań papierowych Panoramy z lat przeszłych.

2019

Maj – Czerwiec
Lipiec -Sierpień
Styczeń – Luty
Marzec – Kwiecień

2018

Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń

2017

Grudzień

Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń